Speciální pedagogika

Bc. Sára Marková 

lektorka speciální pedagogiky

Sára své pracovní zkušenosti získala převážně působením na základních a středních školách jako školní speciální pedagog, a také jako lektor preventivních programů.

Jako školní speciální pedagog Sára podporuje děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, kterými jsou např. specifické poruchy učení (dyslexie a dysgrafie), ale také děti s poruchami chování či jinými obtížemi. 

Jako lektor intervenčních programů pracuje s třídními kolektivy, jež si prošly náročnou životní situací.

Sára vystudovala bakalářský studijní program v oboru speciální pedagogika – intervence na univerzitě v Ústí nad Labem, kde dokončuje magisterský titul ve stejném oboru zaměřeném na poradenství.

Dále je certifikovaným koučem CPC (certified professional coach – Coachingworld) a absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci (Ibsaro).

lektorka speciální pedagogiky

Sára Marková

"Pokud chceme pomáhat, musíme především porozumět komu a s čím chceme pomoct.
To, co po dětech chceme, jim musíme nejdříve sami dát."

Dětské trhy

Se Sárou se můžete setkat na dětských trzích Calm2be

  • Dětské trhy se konají 26. května 2024 přímo na lázeňské kolonádě v Poděbradech, nebo také 1. prosince v Kafé Ořech v Mnichově Hradišti.

  • Calm2be tady bude mít stánek, přijďte se se Sárou seznámit osobně.

  • Rodinná akce zaměřená na rozvoj obchodních dovedností,  finanční gramotnosti a udržitelné spotřeby.

Programy se Sárou

Maxík - rozvojový stimulační program pro předškolní děti 

Maxík je neuropsychologický stimulační program, který komplexně rozvíjí všechny oblasti, které bude dítě při nástupu do školy potřebovat - motorickou, grafomotorickou a percepční složku.

15 lekcí v délce 60 min

dále Sára vede programy: 

KUPREV - komplexní program pro děti 4 - 8 let

KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti děti 8 - 12 let

Speciální pedagogika

Sára Vás provede programy speciální pedagogiky

  • Individuální reedukace specifických poruch: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

  • Orientační posouzení školní zralosti u předškolních dětí.

  • Nácviky oslabených oblastí: percepčně-motorické, sluchové vnímání, prostorová a pravolevá orientace. 

  • Konzultace školních obtížích (školní neúspěšnost, potíže s chováním apod.).

kdo je Vaše lektorka?

Sára Marková

Seznamte se s Vaší lektorkou, všímejte si i těch nejmenších detailů. To, co z našich lektorů vyzařuje, to jak se vyjadřují, by Vás mělo zaujmout a oslovit pro Vaší spolupráci.