Smluvní podmínky Calm2be, z.s.

Základní ustanovení a identifikace
 1.  Calm2be, z.s., se sídlem Na Vinici 109, Poděbrady 290 01, IČO 179 01 006, zastoupen předsedou spolku: Ing. Veronika Miláčková, Ph.D. (dále jen „Poskytovatel“), poskytují služby v oblasti osobního rozvoje dětí a dospělých. Tyto podmínky dále upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 2. Kurzu, workshopu, programu nebo lektorské lekce (dále jen "Kurzu") se může účastnit přímo Objednatel (v případě, že je Objednatel fyzická osoba či OSVČ), dítě nebo rodinný příslušník Objednatele (v případě, že je Objednatel fyzická osoba) či zaměstnanec/zaměstnanci objednatele (v případě, že je Objednatel právnická osoba) – dále jen „Účastník kurzu“.

 3. Kurzy jsou zajištěny prostřednictvím externích spolupracovníků Poskytovatele, a to lektory, kteří vedou lekce osobního rozvoje (dále jen „Lektor“).  Osobní rozvoj probíhá zejména prezenčně v učebnách Poskytovatele na adrese Jiřího nám. 43, Poděbrady 290 01.

Vznik smluvního vztahu
 1. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě doručení písemné přihlášky do Kurzu Objednatele Poskytovateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany Poskytovatele.

 2. Obsahem takto uzavřené smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli Kurz  v rozsahu a způsobem specifikovaným v Objednávce, závazek Objednatele za tuto výuku poskytovateli zaplatit cenu dle platného ceníku či vypracované finanční kalkulace (dále jen „Kurzovné“) a další práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele vyplývající z Objednávky a těchto podmínek.

 3. Konkrétní rozsah a obsah jednotlivých Kurzů je uveden na webových stránkách www.calm2be.cz. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Platba
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Kurzovné dle blíže specifikovaného data na vystavené faktuře prostřednictvím online platby, která je zaslána emailem z adresy veronika@calm2be.cz.

 2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Kurzovného ve lhůtě splatnosti není Poskytovatel povinen zahájit a provádět Kurzy a je oprávněn odstoupit od objednávky.

Rezervační a Storno Podmínky
 1. Objednatel má právo odstoupit od objednávky do  pracovních dnů 5 od objednání Kurzu prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu veronika@calm2be.cz. Poskytovatel bude Objednavatele neprodleně informovat o přijetí oznámení Odstoupení od objednávky a finanční částku mu zašle na účet, ze kterého byla přijata platba nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení Odstoupení od objednávky.

 2. Po uplynutí 5 denní lhůty již není možné od objednávky odstoupit a vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami.

 3. Pokud se Účastník Kurzu nemůže zúčastnit již objednaného skupinového Kurzu, má Objednatel právo převést Kurz  na jinou osobu nebo si Objednatel může vybrat jinou službu poskytovanou Poskytovatelem (např. jiný skupinový či individuální kurz, lektorský služby) ve stejné nebo nižší hodnotě, pokud to Poskytovatel umožní. Může si také vybrat službu ve vyšší hodnotě, avšak v takovém případě je povinen tento rozdíl doplatit. Objednatel má právo zažádat o tuto změnu pouze jednou v rámci jedné objednávky. Na základě jeho žádosti o změnu mu bude vydán Poukaz za nevyčerpané služby, ve kterém je blíže specifikováno, jaké služby a v jakém termínu může Objednatel čerpat.

 4. Pokud se Účastník Kurzu nemůže zúčastnit objednaného individuálního Kurzu nebo pokud se nadále nemůže zúčastňovat probíhajícího individuálního Kurzu, může Objednatel písemně formou emailu nahlásit Poskytovateli změnu účasti a převést svou účast na jinou osobu. 

 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo neotevřít skupinový Kurz v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (4). V takovém případě bude Objednateli, resp. Účastníku Kurzu nabídnuta možnost zúčastnit se podobného skupinového Kurzu, využít adekvátní počet lekcí v individuálním kurzu, nebo mu bude vráceno 100 % uhrazené částky na jeho účet nejpozději do 5 dní.

 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v Kurzech (harmonogram, změnu lektora, změnu místa konání,  změnu výukového materiálu, přesunutí lekce na jiný termín, zrušení lekce apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Objednatel neprodleně informován. V případě zrušení Kurzu nebo jeho části Poskytovatelem, vzniká Objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného Kurzovného. Tato částka bude Objednateli převedena na jeho účet nejpozději do 5 dnů.

Práva a Povinnosti Účastníků Kurzu, Autorská práva
 1. Nekopírovat a nešířit vzdělávací materiály, prezentace, postupy, techniky, programy bez výslovného souhlasu autora (lektora) nebo Poskytovatele Kurzu. 

 2. Udržovat profesionální úroveň s lektory, s ostatními účastníky Kurzu a Poskytovatelem. 

 3. Dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a pokyny k zajištění vlastního zdraví a zdraví všech zúčastněných. 


Všeobecná ustanovení
 1. Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Poskytovatelem Kurzů nikoliv s jeho Lektorem.

 2. Při neúčasti v Kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodu na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se Kurzovné nevrací.

 3.  Účastník Kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku Poskytovatele nebo pronajatých prostor.

 4. Poskytovatel jako pořadatel Kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.

 5. Pokud vládní nařízení či jiné okolnosti způsobené vyšší mocí neumožní lekce Kurzů v provozovně, přechází výuka na online způsob vedení Kurzů.

 6. Centrum Calm2be si vyhrazuje měnit smluvní podmínky a informovat o těchto změnách klienty.

 7. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.